Tingimused

Tingimused

SKYEKSPERT OÜ VASTUTUSE PIIRID JA REISITEENUSTE MÜÜGITINGIMUSED

Hea klient, enne ostu sooritamist palume Teil põhjalikult tutvuda Skyekspert OÜ (edaspidi Reisiagent) pakutavate reisiteenuste müügitingimustega.

1. DOKUMENTIDE ÕIGSUS

DOKUMENTIDE ÕIGSUS

Peale reisidokumentide kättesaamist kontrollige viivitamatult, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ning kas kõikides dokumentides on õiged kuupäevad, nimed ning kontakt andmed. Kõikidest puudustest peab tellija teatama viivitamatult oma reisikonsultandile. Peale reisi algust esitatud kaebused dokumentide korrasoleku kohta rahuldatakse ainult antud hetkel olemasolevate võimaluste piires. Reisija peab koheselt peale reisikinnituse ja/või reisidokumendi kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisikinnitusel ja reisidokumendis toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest. Kui reisijale väljastatud reisikinnitusel ja/või reisidokumendil on mis tahes puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.

2. OSTU-MÜÜGI LEPING

OSTU-MÜÜGI LEPING

Reisiagendi teenuseid kasutav Klient/Reisija on seotud järgmiste lepingutega:

2.1 TRANSPORDIPILET

Kujutab endast lepingut vedaja (transpordiettevõtte) ja reisija vahel. Lepingu tingimused on esitatud peene tekstiga pileti tagaküljel või vahelehtedel. Ostes pileti, aktsepteerib reisija automaatselt need tingimused. Reisijapoolset allkirja ei ole vaja.

2.2 KÄESOLEV DKUMENT

Mis on vastavalt olukorrale kas pakkumine, kinnitus või arve, kujutab endast rahvusvaheliselt levinud praktika kohaselt lepingut Reisiagendi ja Kliendi/Reisija vahel. Lepingu objektiks on kõik pöördel loetletud teenused (sh ka transpordipiletid, mis kuuluvad seega kahekordse lepingu alla). Tellimuse tarbijapoolne aktsepteerimine ja/või kinnitamine kirjalikult või suuliselt, samuti aga osalise või kogu summa tasumine Reisiagendile on võrdsustatud Kliendi/Reisija poolse allakirjutamisega lepingule. Füüsiline allakirjutamine ei ole seejuures vajalik. Tellimuse esitamine ja/või maksmine tähendab Teiepoolset nõustumist kõikide käesoleva dokumendi mõlemal poolel esitatud tingimuste ja informatsiooniga. Samuti kogu muu sama tellimuse kohta käiva informatsiooni või tingimustega, mida Teie reisikonsultant on Teile teatanud kas suuliselt või kirjalikult.

3. REISILEPINGU SÕLMIMINE JA TASUMISE KORD

REISILEPINGU SÕLMIMINE JA TASUMISE KORD

Reisilepingu sõlmimisel on Reisija kohustatud informeerima Reisikorraldajat Reisija isiku või soovidega seotud eripäradest, mis võivad raskendada, takistada või muuta võimatuks reisil osalemise kavandatud moel (s.h. esitada kehtivad reisidokumendid, andmed viisa(de) vajalikkuse, reisikindlustuste sõlmimise, koduloomade kaasavõtmise jms. kohta). Reisiagent ja Reisikorraldaja ei vastuta Reisija informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest. Enne reisilepingu sõlmimist palume hoolikalt tutvuda maksetingimustega, mis on toodud iga tellimusega kaasas.

4. REISITEENUSTE BRONEERIMINE, MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

REISITEENUSTE BRONEERIMINE, MUUTMINE VÕI TÜHISTAMINE

Reisiteenused loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud ettemaksu arve. Reisikinnitus, arve jm reisidokumendid loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on edastatud reisija (kliendi) e-posti aadressile. Kui reisija (klient) jätab reisiteenuste arve, selle osamakse või ettemaksu, kokkulepitud tähtajaks tasumata loetakse reisiteenuste tellimus reisija poolt taganetuks ja pakutavate reisiteenuste reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt otseste kulude hüvitamist.

Igal transpordiettevõttel, reisikorraldajal ning majutusettevõtel on oma reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisiagent on reisiteenuste vahendaja (teenuste osutajate müügiagent) ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu teenustepakkujad ise otse kliendiga suheldes teeksid. Kõik müügitingimused (broneerimis-, makse- ja annulleerimistingimused) on sätestatud otse teenuste pakkujate või  teiste Reisikorraldajate  poolt. Reisiagent ei vastuta Reisikorraldaja või teenuse osutaja poolt kehtestatud broneerimis-, müügi- ega annulleerimistingimuste eest. Reisiagent vahendab kliendi jaoks vajalikku informatsiooni, vajadusel aitab reisitingimustest aru saada ning aitab klienti erinevate reisiteenuste valikul.

Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne tellitud (reisikinnituses nimetatud teenuse), ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist. Peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad, viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.

4.1 SKYEKSPERT OÜ KORRALDATAVATE REISIDE MÜÜGITINGIMUSED
4.1.2 Ettemaks (lennupileti osa) peab olema tasutud 48 tunni jooksul pärast reisi tellimist ning ettemaksu arve väljastamist. Vastavalt lennufirmade poolt sätestatud reeglitele, kinnitatud ja tasutud lennupilet ei ole võimalik muuta (ükskõik mis kujul) või tühistada, s.t. tasutud ettemaks ei ole tagastatav.
4.1.3 Reisi kogu maksumus peab olema tasutud hiljemalt 35 päeva enne reisi algust (kui reisi vormistamise hetkel ei ole määratud teisiti).
4.1.4 Reisipaketis sisaldavaid teenuseid (majutus, transfeer jm reisiteenused, v.a. lennupilet) on võimalik tühistada trahvivabalt, juhul kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva.
4.1.5 Reisipaketis sisaldavate teenuste (majutus, transfeer jm reisiteenused, v.a. lennupilet) tühistamine 29-15 päeva enne reisi algust, tühistamistasuks on 50% tühistatavate teenuste hinnast.
4.1.6 Reisipaketis sisaldavate teenuste (majutus, transfeer jm reisiteenused, v.a. lennupilet) tühistamine 14-00 päeva enne reisi algust, tühistamistasuks on 100% tühistatavate teenuste hinnast.
4.1.7 Reisikorraldajal on õigus kehtestada teatud reisidele (sooduskampaaniad, pühadereisid, reisimine kõrghooajal jmt.) erinevad maksetingimused.
4.1.8 Kui teenuse osutamise kuupäevani on jäänud vähem kui 30 päeva, peab olema 100% tellimuse kogumaksumusest tasutud 3 päeva jooksul pärast broneeringu kinnitamist.

4.2 LAEVAPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
Palun tutvuge tingimustega broneeringu vormistamise hetkel, kehtivad vastava transpordifirma sätestatud reeglid vastavalt tekstile ja tingimustele laevapileti pöördel. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud selleks ettenähtud maksetähtajaks. Rühmatellimustele (rühmaks tavaliselt loetakse reisijate gruppi, kuhu kuulub vähemalt 10 sõidu eest tasuvat täiskasvanud reisijat, kellel on ühine broneering ja pilet) kehtivad eritingimused, mis on eraldi laevapileti pöördel välja toodud. Laeva rühmatellimuste tühistamise ja/või muutmise puhul võivad lisanduda lisatasud ka siis kui piletid ei ole veel välja kirjutatud.

4.3 LENNUPILETI TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
ReiJsiagendi poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui ka kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja Reisiagent ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral. Kinnitatud ning väljastatud lennupilet (elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma ja Kliendi vahel. Leping hakkab kehtima pileti kinnitamise hetkest. Pärast lennupileti kinnitamist kohustub lennufirma transportima reisijat piletil kinnitatud marsruudil. Lennupileti täpsemad tingimused (muutused, tühistamine, lennu jooksul peatused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest. Kinnitatud ning väljaostetud lennupileti muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Juhul kui muutmine/tühistamine on lennufirma poolt lubatud, võib see olla seotud täiendavate kuludega. Lennupileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis.
Kinnitatud lennupilet peab olema tasutud 24 tunni jooksul. Lähtudes lennufirmade poolt sätestatud reeglitest, mida odavam on lennupileti hind (kõige odavam broneerimisklass või sooduspakkumine), seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus puudub. Palume teil täpsustada oma lennupileti kaasnevaid reegleid oma reisikonsultandiga. Juhul kui Reisiagent ei ole konkreetse lennupileti muutmis- ja tühistamisreegleid kirjalikult teavitanud, siis vaikimisi tuleb lähtuda eeldusest, et pärast lennupileti kinnitamist muutmine ega tühistamine ei ole lubatud.
Kõiki lende tuleb kasutada lennupiletil olevas järjekorras. Reisiagent vastutab lennupileti korrektse vormistamise eest (lennumarsruut, kuupäevad, reisija(te) andmed). Lennufirma vastutab selle eest, et Reisija oleks transporditud lennupileti(te)l kinnitatud/näidatud marsruudil. Reisija kohustub kasutada lennupileti vastavalt sellel kinnitatud/näidatud marsruudil (punktist A – punkti B). Omal soovil reisi katkestamine ja äraantava pagasi kättesaamine transiitlinnas ei ole lubatud, vastasel juhul kaotab kinnitatud lennupilet oma kehtivuse ning võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Kui reisija ei ilmu lennule, võib lennufirma tühistada ka sama piletil kõik teised/järgmised lennud. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.

4.4 HOTELLIDE TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
Palume tutvuda tingimustega broneeringu vormistamise hetkel. Võimalik, et majutusasutus nõuab tagatiseks krediitkaarti (või teatud summa sularahas). Majutusasutus võib broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse peale majutusasutusest lahkumist. Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a. juhul, kui selline teenus on tellitud reisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka reisikinnituses.

4.5 VILLA MAJUTUSE TINGIMUSED: BRONEERIMINE / MUUTMINE / TÜHISTAMINE
Võimalik, et Villa nõuab tagatiseks krediitkaarti (või teatud summa sularahas). Villa võib broneerida kaardilt teatud summa, mis vabastatakse peale lahkumist.
Selleks, et kinnitada oma broneeringut peab tasuma broneerimistasu (arve alusel, mida saadetakse teile emailile), mis on 50% Villa kogu tellimuse maksumusest. Juhime Teie tähelepanu sellele, et broneerimistasu ei ole tagastatav, juhul kui soovite oma broneeringut mingil põhjusel hiljem tühistada. Ülejäänud summa peab olema tasutud hiljemalt 60 päeva enne saabumise kuupäeva. Pärast broneeringu kinnitamist ei ole võimalik muuta seda mitte ühelgil kujul. Juhime teie tähelepanu sellele, et antud broneerimis-, makse-, tühistamis- ja annulleerimistingimused on sätestatud Villa omanike poolt ning seda jälgib kohapeal kohalik partner (Marketing Villas Limited). Meil ei ole õigust muuta sätestatud tingimusi või käituda nende reeglite vastu.
Palume tutvuda tingimustega broneeringu vormistamise hetkel. Iga eraldiseisev Villa kuulub kindlale omanikule ning kõikidel Villadel on oma müügitingimused. Täpseid tingimusi saab täpsustada broneeringu vormistamise hetkel.
4.5.1 Üldised tingimused, mis on sätestatud koostööpartneri poolt, on toodud allpool:
Kui majutuse alguseni on jäänud rohkem kui 60 päeva, ettemaks 50% tellimuse kogumaksumusest peab olema tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Ülejäänud summa peab olema tasutud 60 päeva enne saabumist.
Kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 60 päeva, peab olema 100% tellimuse kogumaksumusest tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.
Ilma kuludeta tellimuse ei ole võimalik tühistada Juhul kui Villa omanik on nõus tühistama tellimuse ilma kuludeta, rakendub koostööpartneri poolt kehtestatud tühistamistasu 250 EUR tellimuse kohta.
Pärast tellimuse kinnitamist kõik võimalikud muudatused on võimalikud vaid lisatasu eest. Üldjuhul (oleneb soovitud muudatusest) selle minimaalne tasu on 80 EUR. Palun enne tellimuse kinnitamist kõik andmed hoolikalt läbi kontrollida ning veenduda nende õiguste poolest.
Hinnapakkumine Villa majutusele vormistatakse vastavalt hinnakirjale, mis on toodud Reisiagendi kodulehel. Juhul kui valitud Villa on juba broneeritud (ei ole saadaval), vormistatakse uus hinnapakkumine sarnasele Villale, vastavalt uue (pakutava) Villa hinnakirjale.

4.6 EKSKURSIOONIDE MÜÜGITINGIMUSED
Ekskursiooni teenuse all mõeldakse tegevust, mille kestus võib olla alates paarist tunnist kuni mitmepäevase programmini. Seal hulgas võib tegevus toimuda jalgsi või mis tahes muu transpordiga. Hinnas võib sisalduda erinevaid toidukordi, majutusi, tegevusi ning giidi/saatja teenuseid; samas võivad need kõik olla ka vaid lisatasu eest.
Kui teenuse osutamise kuupäevani on jäänud rohkem kui 30 päeva, ettemaks 20% tellimuse kogumaksumusest peab olema tasutud 3 päeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist. Ülejäänud summa peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne teenuse osutamise kuupäeva.
Kui teenuse osutamise kuupäevani on jäänud vähem kui 30 päeva, peab olema 100% tellimuse kogumaksumusest tasutud 3 päeva jooksul pärast broneeringu kinnitamist.
Ilma kuludeta tellimuse on võimalik tühistada juhul kui teenuse osutamise kuupäeva alguseni on jäänud rohkem kui 30 päeva.
Tellimuse tühistamisel 30-15 päeva enne teenuse osutamise kuupäeva, rakendub tühistamistasu 50% kogu tellimuse maksumusest.
Tellimuse tühistamisel vähem kui 15 päeva enne teenuse osutamise kuupäeva, rakendub tühistamistasu 100% kogu tellimuse maksumusest.
Juhime Teie tähelepanu sellele, et viimasel hetkel vormistatud tellimused ekskursioonide teenustele kehtivad erimüügitingimused. Kui ekskursiooni teenuse osutamise kuupäevani on jäänud vähem kui 15 päeva, loetakse selliseid tellimusi kui „viimase hetke tellimused“. Sellisel juhul 100% tellimuse maksumusest peab olema tasutud koheselt ning ei kuulu tagastamisele/muutmisele. Juhul kui viimasel hetkel vormistatud tellimuse teenuse osutaja ei kinnita mingil põhjusel tellitud teenust, tagastatakse tellijale makstud raha kogu ulatuses.
Kohapealne teenusepakkuja jätab endale õiguse teha reisiprogrammis muudatusi ette teatamata; reisiprogramm ning marsruudid sõltuvad ilmastikutingimustest; teenusepakkuja jätab endale õiguse mõned objektid jäta programmist välja, juhul kui nende külastamine võib osutada ohtlikuks või keeruliseks.
Palume kohaliku giidiga eelneval päeval üle täpsustada järgmise päeva kellaaegu.
Juhul kui ekskursiooniprogrammi esimesel päeval teie saabumine linna hilineb võib jääb hiljapeale,siis teenuse osutaja jätab endale õiguse esimese päeva programmi muuta või viia sisse vajalikud muudatused/korrektuurid.
Juhul kui viimasel päeval toimub teie lend varahommikul palume tellida endale hommikusöögi pakk, mille saate võtta lennujaama kaasa või koheselt ära tarbida.
Hüvitamisele ei kuulu reisiprogrammi muudatused, juhul kui need on tingitud ilmastikutingimustest, riigipühadest, külastatava objekti vaba päevast (näiteks mõni muuseum on kinni esmaspäeviti vms…) või juhul kui kohalik teenuse osutaja muutis programmi kuna läbiviimine planeeritud kujul polnud võimalik või ohutu.
Juhul kui teile osutatav teenusekvaliteet ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele, palume teil viivitamatult võtta ühendust telefoni teel mille number on märgitud teile väljastatud reisivoucheril.
Hotellidest lahkudes palume teil veenduda, et kõik isiklikud asjad on kaasas ning midagi ei ole maha ununenud.
Kõiki ekskursiooniprogramme on võimalik vastavalt teie soovile korrigeerida.
Ekskursiooniprogrammid ei sisalda lennupileteid, soovi korral aitame teil broneerida pileteid.

4.7 REISIPROGRAMMIDE MÜÜGITINGIMUSED
www.skyekspert.ee kodulehel pakutavatele reisiprogrammidele kehtivad näidishinnad (ehk hinnad “alates”). Näidishinnad ei kehti kõrghooajal (nt jõulud, aastavahetus vms). Kaugreiside programmid ei sisalda rahvusvahelisi lennupileteid kuid sisaldavad (vajadusel) kohalike siselende. Programmide näidishinnad on arvutatud minimaalse lennutariifiga, ehk lennupileti hind “alates” ning loomulikult, vastavalt kohtade saadavusele, reisiprogrammi lõplik hind võib muutuda, see puudutab ka programme, kus rahvusvaheline lend sisaldub juba hinnas. Reisiprogrammi hind võib muutuda kallimaks, juhul kui näidishotellis ei ole vabu kohti. Sellisel juhul pakutakse asendushotelli (üldjuhul pakutakse asendushotelli alati samal hinnatasemel nagu reisiprogrammis välja toodud näidishotell). Reisiprogrammi saab alati muuta soodsamaks, seda juhul kui asendada hotelle madalama kategooria vastu. Kõikides programmides pakume hotelle, mis oleme ise näinud, müünud või oleme nendes elanud. Kõiki reisiprogramme saab muuta vastavalt erisoovidele.
Reisiprogrammid ilma lennupiletita:
Ettemaks 30% peab olema tasutud 3 päeva jooksul pärast broneerimist ja seda juhul, kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva. 100% reisi maksumusest peab olema tasutud 30 päeva enne reisi.
Reisiprogrammi on võimalik tühistada ilma kuludeta, kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva. Tühistamisel 29-15 päeva enne – 50% tühistamistasu kogu reisi maksumusest< t[histamisel 14-00 päeva enne – 100% kogu reisi maksumusest.
Siselennupileteid, mis kuuluvad reisiprogrammide hinna sisse, ei ole lubatud muuta ega tühistada pärast lennupiletite kinnitamist.

Reisiprogrammide hinnagarantii – kehtib teatud reisiprogrammidele. Kui reisiprogrammi juures on vastav märge, see tähendab, et programmi hind ei muutu, reisides ükskõik mis aastaajal (perioodil) kuid arvestama peab:
Reisihooajad ning nende perioodide kehtivate hindade “alates”
Programmi peavad jääma samad näidishotellid ning hotellides Standard toakategooriad
Programmi ööde arv igas kuurordis ei tohi muuta
Juhul kui reisiprogrammi hinnas sisaldub siselend, program võib siiski muuta kallimaks, juhul kui lennupiletile ei kehti soodsaim hind ning/või ei ole saadaval vabu kohti odavamas hinnaklassis.
Pakkumistes kasutatud lennupiletihinnad on alati madalaimad hinnad väljumistele Tallinnast või teisest linnast. Edasi-tagasi lennupileti hind sisaldab kõiki riiklikke makse ja tasusid ning reisijamaksu; kohalduda võib krediitkaardi lisatasu. Istekohtade arv on piiratud, hind oleneb saadavusest ning pakkumine ei pruugi kõikide lendude puhul saadaval olla. Lennud ei pruugi toimuda iga päev. Tegemist on näidishinnaga ning kehtib vabade kohtade olemasolul. Reisi lõpphind võib tulla näidishinnast kallim. Pakkumised eeldavad vabu kohtade olemasolu odavaimas broneerimisklassis. Lisatasu eest on võimalik broneerida lennupiletid kallimas broneerimisklassis.

4.8 KEELEREISIDE MÜÜGITINGIMUSED
Keeleõppereisi broneerimine ja deposiit – pärast keelereisi broneerimist, keeltekool nõuab deposiidi, mis on 25% kogu reisi maksumusest. Juhime Teie tähelepanu sellele, et lennupilet on eraldi teenus ning sellele kehtivad lennupileti müügitingimused (vt punkt 4.). Oma broneerimissooviga Te kinnitate, et olete tingimustega tutvunud. Pärast kinnitamist kõik vajalikud reisidokumendid, kooli aadress ning majutuse aadress saadetakse Teile ca 4-2 nädalat enne reisi algust. Kogu reisi maksumus peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust.
4.8.1 Tellimuse muutmine
Kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, reisibroneeringu muutmisel lisanduvad lisakulud (muutmistasud), mis on vähemalt (alates) 60 EUR inimese kohta. Lisakulu (mutmistasu) võib olla kordi suurem, juhul kui reisini on jäänud vähem kui 30 päeva.
4.8.2 Tellimuse tühistamine
Tellimuse tühistamisel kehtivad järgmised tühistamistasud:
-Tühistamisel rohkem kui 16 päeva enne reisi algust, tühistamistasu suurus 25% kogu maksumusest
-Tühistamisel 15-00 päeva enne reisi algust, tühistamistasu 100% kogu maksumusest
Juhime Teie tähelepanu sellele, et registreerimistasud ei kuulu tagastamisele. Samuti, broneeritud ja kinnitatud lennupileti tühistamisel, rakendub tühistamistasu 100% lennupileti maksumusest (kehtivad lennupiletite müügitingimused).
4.8.3. Kindlustus
On võimalik kindlustada oma keeleõppereisi. Kindlustuse suurus on 2% kogu maksumusest (miinimum 60 EUR). Juhul kui keeltekool ei saa vajaliku õpilaste arvu kokku, teie keelekursus asendatakse individuaalkursusega, näiteks:
-Standard kursus 20 tundi = Individuaal kursus 12 tundi
-Intensiivkursus 30 tundi = Individuaal kursus 18 tundi

4.9 TEISTE REISIKORRALDAJATE PAKETTREISIDE MUUTMINE JA TÜHISTAMINE
Teiste Reisikorraldajate valmiskujul müüdavaid pakettreise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv, ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt Reisikorraldajate reisitingimustega.

5. REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED

REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED

Iga reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu ID-kaart isikut tõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi. Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.

Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet.

Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee

Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html

Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu. Kui reisija on eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.

Reisiagent ja reisikorraldaja soovitavad reisijal vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus).

Enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatu/kehtetu. Palume Teil kontollida oma (reisi)dokumentide kehtivuse ning sobivuse enne reisi algust.

6. VIISATEENUSED

VIISATEENUSED

Kui tellimus sisaldab viisataotlust, juhime tähelepanu sellele, et Skyekspert OÜ ei saa võtta endale mingit vastutust viisa väljastamise eest: see on välisriigi saatkonna pädevuses. Juhul, kui klient soovib saada viisat nimetatud tähtaegadest kiiremini, on võimalik tellida kiirteenus. Seejuures palume silmas pidada, et viisa kiirem vormistamine sõltub täielikult saatkonna tööaegadest.

7. KINDLUSTUS

KINDLUSTUS

Teie reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei Reisikorraldaja, transpordiettevõte ega Reisiagent ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos tellitud teenusega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant aitab Teid kindlustuse vormistamisega. Juhul, kui Reisija/Klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisiagendi poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisiagendilt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja pole olnud Skyekspert OÜ.

8. REISIAGENDI (REISIBÜROO) VASTUTUS

REISIAGENDI (REISIBÜROO) VASTUTUS

Reisiagent ei saa vastutada vahendatavate reisiteenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 10 päeva jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Skyekspert OÜ-le. Suulisi kaebusi ei ole Reisiagent kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisiagendio kaudu. Juhime Teie tähelepanu, et enne reisi tuleb kindlasti üle kontrollida passi kehtivusaeg ja selle sihtriiki sisenemise korra tingimustele vastavust. Tingimuseks võib olla passikehtivusaeg kuni 6 kuud, asjaomast informatsiooni võib klient saada oma reisikonsultandilt. Reisiagent ei vastuta reisi ärajäämise eest, mis on tingitud asjaolust, et kliendi passi kehtivusaeg on lühem või mõni muu Reisija isiklik dokument osutus sobimatu/kehtetu. Palume Teil kontollida oma (reisi)dokumentide kehtivuse ning sobivuse enne reisi algust.

Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisikinnitusele, v.a. reisikorraldajaist mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remonttööde läbiviimiseks, kohapealsete transfeeride sõiduaegade eest vms.
Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).
Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.
Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest või kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes.
Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja tungivalt sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.
Reisikorraldaja ei vastuta reisijale agendi poolt antud puuduliku või ebatäpse informatsiooni tagajärjel tekkinud kahju eest. Sellisel juhul on reisijal õiguskaitsevahendite kasutamise õigus reisijale reisi müünud agendi suhtes.
Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus reisija ees.
Reisikorraldajail on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.
Reisikorraldajail on õigus lepingust taganeda ja rühmareis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid ja/ -või kui reisikorraldaja on seadnud reisi
toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 60 päeva enne reisi algust.
Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS § 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse
organiseerimisel.

9. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga Reisiagendi või Reisikorraldaja kodulehel või muul viisil talle edastatud infokandjal.
Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arvele.
Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust teenindava lennujaama internetilehel, väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni teenindava lennujaama internetilehel, reisidokumentidel või kohapealselt esindajalt.
Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.
Soovitame reisijale reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.
Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub reisijal.
Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.
Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.
Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).
Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.
Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32-st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud Tallinna lennujaama kodulehel.

10. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD

PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD

Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
Reisikorraldaja ei vastuta reisiteenuste informatsiooni täielikuse eest, mis on toodud teistes infoallikates (või internetikanalites).
Puudusteks ei loeta reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi, mille tekkimist reisi sihtkohta ja reisi iseloomu arvestades on võimalik eeldada.
Reisikorraldaja ei vastuta lennuplaanide eest (lennu ajakava, lennureisi hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab reisija ees vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 lennuettevõtja).
Puuduseks ei loeta hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell asendataks reisijale vähemalt samaväärse tasemega hotelliga.
Puuduseks ei loeta, kui reisija omal süül ei pääse lennuki pardale.
Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või reisikorraldajale puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.
Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.
Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon 10 päeva jooksul peale reisilt tulekut reisikorraldaja või agendi kontorisse või e-posti aadressil. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama reisija nimesid ja kontaktandmeid, kaebuse sisu ja reisija selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest
dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms). Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis
proportsionaalselt vastab vea suurusele.

11. REISITASU SUURENDAMINE

REISITASU SUURENDAMINE

Pakutavate reisiteenuste reisikorraldaja võib reisitasu suurendada üksnes juhul, kui:
1) see võimalus on lepingus otseselt ette nähtud ning lepingus sisaldub reisitasu uue suuruse arvutamise kord ja
2) reisitasu suurendamise vajadus on tekkinud veokulude, sealhulgas kütusehinna, samuti maaletulekutasude, sadamate või lennujaamade sisse- ja väljasõidutasude, teenusega seotud maksude või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskursi muutumise tõttu ja
3) reisitasu suurendamisest teatatakse reisijale ette vähemalt 21 päeva enne reisi algust
Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub iga reisikorraldaja p 2 sätestatud muudatustega seonduvate kulude suurenemisest reisikorraldajale, kulude suurenemise võrra. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu olulisel määral, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises.
Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või Reisiagendilt vastava teate saamist.

Reisiagendi kodulehel (www.skyekspert.ee) kõik hinnad on informatiivsed. Täpsema hinna saamise eelduseks on hinnapäringu tegemine läbi kontaktvormi või otse e-posti teel. Iga vormistatud hinnapakkumine kehtib vaid teatud aja jooksul. Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi-poolse broneerimis- või piletiostusoovi kinnitamise vahele, seda tõenäolisemalt on võimalikud muutused hindades ja kohtade saadavuses. Reisiteenuse ostuvõimalused sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub osutavate reisiteenuste reisikorraldaja reisijal arvestada, et kiire ettemaksu arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.

12. KODULEHEL OLEV INFORMATSIOON

KODULEHEL OLEV INFORMATSIOON

www.skyekspert.ee leheküljel kasutuses olev broneerimiskalender kuvab korrektseid hindu vaid valitud teenustele (majutus, ekskursioonid vms) ning perioodiks. Kalender ei kuva reaalajas kohtade saadavust. Informatsiooni vabade kohtade teada saamiseks palume saata päringu läbi broneerimiskalendri või kontaktvormi. Leheküljel olemasolev informatsioon omab ainult informatiivset tähendust ning ei ole käsitletav müügipakkumistena. Kõik infomaterjalid ning pildid on autoriõigustega kaitstud ning nende kasutamine ilma loata ei ole lubatud. Skyekspert OÜ teeb kõik endast oleneva, et sellel leheküljel sisalduv informatsioon oleks korrektne, kuid ei saa tagada informatsiooni täpsust. Sellel leheküljel olemasolevad infomaterjalid, sihtkohtade kirjeldused, sihtkohas teenuste (lisateenuste) nimekirjad, hinnad jm informatsioon võivad hooaja jooksul muutuda ning Skyekspert OÜ ei saa tagada selle informatsiooni täpsuse ja täielikkuse.

13. ISIKUANDMETE KAITSE JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

ISIKUANDMETE KAITSE JA NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Tellimuse esitamisega annab isik OÜ-le Skyekspert nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks, pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. teenusepakkujale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist. Skyekspert OÜ hoiab talle teatavaks tehtud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsetena ning ei väljasta andmeid teistele isikutele, v.a. juhul kui seda on vaja kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise- ja müügi osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Skyekspert OÜ võib saata oma klientidele reklaampakkumisi teenuste osas või kliendi rahuolu küsitlusi teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil. Kliendil on igal ajal õigus keelduda eelnimetatud pakkumistest või küsitluste saatmisest teatades sellest Skyekspert OÜ-le kirjalikult e-posti teel info@skyekspert.ee Kliendil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta ja nõuda oma andmete kustutamist Skyekspert andmebaasist teatades sellest kirjalikult e-posti teel info@skyekspert.ee

KIDY TOUR OÜ REISITINGIMUSED

Reisikorraldaja Kidy Tour OÜ reisitingimustega saate tutvuda Kidy Tour OÜ kodulehel, aadressil www.kidytour.ee

REISITINGIMUSED
Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused, kehtivad alates 01.08.2018. a
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7B, Tallinn, telefon (+372) 610 8000, e-post info@kidytour.ee, veebileht www.kidytour.ee (edaspidi: Kidy Tour).
1.2. Lisaks käesolevatele üldtingimustele juhinduvad Kidy Tour ja reisija omavahelistes suhetes reisiteenuste eritingimustest, kliendilepingust ja teenustasude hinnakirjast.
1.3. Reisiteenuste üldtingimused kehtivad juhul, kui reisiteenuste eritingimused ja reisileping ei näe ette teisiti.
1.4. Juhul, kui reisija ostab pakettreisi teise isiku jaoks, on pakettreisi ostnud isiku kohustus teha kõigile reisiteenuste kasutajatele reisitingimused kättesaadavaks ja teatavaks.
2. MÕISTED
2.1. Reisikorraldaja – Kidy Tour OÜ.
2.2. Reisija – isik, kes soovib sõlmida pakettreisilepingu või kellel on õigus reisida selle lepingu alusel.
2.3. Agent – reisikorraldaja koostatud ja korraldatud reisiteenuse broneerimist ja ostmist vahendav juriidiline isik.
2.4. Reisikonsultant – klienti teenindav reisikorraldaja ja/või agendi esindaja, kes jagab informatsiooni reisiteenustest, nõustab reisijat ja vormistab reisiteenuste ostu.
2.5. Reisiteenus – pakettreis või mistahes reisimisega seotud üksik teenus (transpordivahendi pilet, viisa, majutusteenus, ekskursioon jms), mille reisikorraldaja on kättesaadavaks teinud.
2.6. Reisikinnitus – reisikorraldaja poolt välja antav reisi tellimist kinnitav dokument, mis sisaldab VÕS §867 toodud teavet reisi kohta.
2.7. Vautšer – reisikorraldaja poolt väljaantav dokument, mis annab reisijale õiguse reisist osa võtta.
2.8. Pakettreis – reisikorraldaja poolt kokku pandud vähemalt kahe eri liiki reisiteenuste kogum (Täpsemalt TurS § 7).
2.9. Vahetu teenuse osutaja – transpordi-, majutus või muu reisiteenuseid pakkuv ettevõtte, kelle teenuseid reisikorraldaja vahendab.
2.10. Täiskasvanud reisija on 18-aastane või vanem reisija.
2.11. Laps – üldjuhul noorem kui 18-aastane reisija. Alates 17 aastaselt on võimalik reisida vanemate kirjalikul nõusolekul ilma vanemateta. Täpsemad juhised on Välisministeeriumi kodulehel reisi- ja konsulaarinfo rubriigis ning võivad riigiti erineda. Täpsustage alla 18aastase reisija vanemateta reisimist oma reisikonsultandi juures. Sõltuvalt sihtriigi majutuskoha tingimustest või muu teenusepakkuja tingimustest võidakse lugeda lapse vanuse ülempiiriks ka nooremaid kui kuni 18- aastaseid reisijaid (hotellides võidakse lapse vanuse ülempiiriks määrata näiteks 7, 12 või 15 aastat, tellimuslennul on lapse vanuse ülempiiriks 2 aastat). Laste soodustusi võimaldatakse lastele, kes reisivad koos lapsevanemaga.
2.12. Vääramatu jõud (Force majeure) on asjaolu, mida lepingu pooled (reisija, agent ja reisikorraldaja) ei näinud ette, ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõtte kohaselt ei saanud pooltelt oodata, et nad lepingu sõlmimise hetkel selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
3. PAKETTREISIDE MÜÜK
3.1. Reisiteenuse ostuvõimalused sõltuvad muutuvast nõudlusest ja pakkumisest reisiteenuste turul. Reisiteenuse kohtade saadavus võib kiiresti muutuda, mistõttu palub reisikorraldaja reisijal arvestada, et kiire ettemaksu arve tasumise korral on kohtade saamine ostuvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel tõenäolisem.
3.2. Reisikorraldaja palub reisijal enne tellimuse esitamist tutvuda põhjalikult reisitingimuste ja teiste teenusepakkujate lepingutingimustega ja samuti informeerida reisikorraldajat reisija reisisoovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis omavad tähtsust reisiteenuse osutamisel. Ainult sellisel juhul saavad vahetu teenuse osutaja ja reisikorraldaja reisija soovidega arvestada.
3.3. Reisileping on reisija ja reisikorraldaja vaheline leping, mis loetakse sõlmituks ja muutub siduvaks hetkel, kui reisija on välja valinud reisi, talle on väljastatud reisikinnitus ja ta on tasunud ettemaksu. Kui vastavalt reisitingimustele peab reisija koheselt tasuma kogu pakettreisi maksumuse, loetakse pakettreisi leping sõlmituks hetkest, mil reisija on selle vastavalt tasunud.
3.4. Juhul kui vahetu teenuse osutaja ei anna nõustumust reisija tellimusele (soovitud kuupäevaks on vabad kohad välja müüdud, hinnad muutunud vmt) informeerib reisikorraldaja sellest reisijat ja vastavalt reisijalt saadud juhistele tagastab makstud tasu või kasutab seda reisija poolt muudetud tellimuse täitmiseks.
3.5. Juhul, kui kliendi poolt soovitud reis on välja müüdud võib jätta tellimuse ootelehele. Reisikorraldaja ei garanteeri ootelehel olevate tellimuste kinnitamist. Ootelehel oleva reisi eest ei pea tasuma ettemaksu, va juhul, kui seda nõuavad vahetu teenuse osutaja tingimused.
3.6. Pakettreisi muutmis- ja annulleerimisvõimalused on piiratud. Reisija peab esitama oma muutmis või annulleerimissoovi e-kirja teel või muul kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Muutmine ning annulleerimine toimub üldjuhul tasu eest, kui reisikorraldaja pole otsustanud teisiti.
3.7. Reisija on kohustatud esitama reisikorraldajale ainult tõeseid andmeid ja vastutama andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju.
3.8. Reisikorraldajal on õigus jätta reisija korraldus täitmata ja tellimus ühepoolselt etteteatamata annulleerida, kui reisija ei täida maksekohustust nõuetekohaselt või kui reisija ei ole täitnud reisitingimusi.
3.9. Reisikorraldaja teeb reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi reisijale kättesaadavaks e-kirja teel, reisikorraldaja kontoris või agendi vahendusel. Reisija soovil ja kulul saadetakse dokumendid reisija näidatud aadressile, kas kuller- või postiteenuseid kasutades. Dokumentide saatmine toimub reisija riisikol.
3.10. Reisija peab koheselt peale reisikinnituse, vautšeri või muu reisidokumendi kätte saamist kontrollima dokumentides sisalduvate andmete (nimi, reisikuupäevad, reisikirjeldus jms) vastavust oma tellimusele. Tähtis on kontrollida, et reisikinnitusel ja reisidokumendis toodud reisija andmed ühtiks reisija reisidokumendis toodud andmetega. Reisikorraldaja või vahetu teenuse osutaja põhjustatud tehnilised puudused, millest on viivitamatult reisikorraldajat teavitatud, kõrvaldatakse. Hilisem puuduste kõrvaldamine ei ole võimalik või sooritatakse lisatasu eest.
3.11. Kui reisijale väljastatud reisikinnitusel, vautšeril või muul reisidokumendil on mis tahes puudus, mille on põhjustanud reisija tegevus või tegevusetus, rahuldatakse reisija soovitud muudatus reisiteenuse muutmise- või uue reisiteenuse ostuvõimaluse piires. Sellisel juhul kohustub reisija tasuma kõik muudatusega ja/või uue reisiteenuse ostuga kaasnevad lisatasud.
3.12. Reisitasu maksmisega kinnitab reisija oma tellimuse reisiteenuse ostmiseks ning avaldab nõustumist käesolevate reisitingimustega ja sealhulgas ka vahetu teenuse osutaja müügitingimustega. Reisija on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse kasutamiseks lepingu reisikorraldajaga.
3.13. Pakettreis loetakse broneerituks momendist, mil reisija tasub väljastatud ettemaksu arve.
3.14. Reisikinnitus, arve, vautšer ja muu reisidokument loetakse reisija poolt kättesaaduks, kui need on antud kirjalikus vormis reisijale reisikorraldaja või agendi töötaja poolt või on edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis reisija e-posti aadressile.
3.15. Kui reisija jätab pakettreisi, selle osamakse või ettemaksu kokkulepitud tähtajaks tasumata, loetakse pakettreisi tellimus reisija poolt taganetuks ja reisikorraldajal on õigus broneering tühistada ning õigus rakendada reisitingimustes reisist taganemise kohta sätestatut ning nõuda reisijalt hüvitust reisitingimuste p 7. toodud suuruses.
3.16. Varajase tellija soodustuste eritingimused (EBD)
3.16.1. Varajase tellija soodustus ei kehti eripakkumiste, loteriimajutuse ja ainult lennupiletite ostmise korral;
3.16.2. Varajase tellija soodustuse korral muud soodustused ei rakendu.
4. MAKSETINGIMUSED
4.1. Juhul, kui pakettreisi broneerimisel on reisi alguseni jäänud üle 30 kalendripäeva, peab reisija tasuma väljastatud arve alusel vähemalt 20% pakettreisi maksumusest ettemaksuna 3 päeva jooksul arve väljastamisest. Sellisel juhul peab reisija tasuma ülejäänud pakettreisi maksumuse hiljemalt 30 kalendripäeva enne reisi algust. Pakettreisi broneerimisel ajal, mil reisi alguseni on jäänud 30 kohustub reisija tasuma koheselt kogu pakettreisi maksumuse.
4.2. Reisikorraldajal on õigus kehtestada teatud reisidele (EBD, sooduskampaaniad, pühadereisid jmt.) punkt 4.1 erinevad maksetingimused.
5. REISITASU JA HINNA MUUTUSED
5.1. Reisija maksab reisikorraldajale reisiteenuste eest reisitasu vastavalt reisitingimuste p 4 toodule. Reisitasu sisaldab tasu reisikinnituses toodud teenuste eest.
5.2. Kuna vastavalt üldtunnustatud rahvusvahelistele tavadele tuleb hotellitoad vabastada hiljemalt kell 12.00 päeval, siis reisitasu ei sisalda hilise väljaregistreerimise lisatasu, v.a. juhul, kui selline teenus on pakettreisi osana ette nähtud ning viide sellele on olemas ka reisikinnituses.
5.3. Juhul, kui reisija jätab kasutamata mõne reisikinnituses nimetatud teenuse, ei anna see reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
5.4. Reisikorraldaja poolt peale reisijaga reisilepingu sõlmimist toimunud sooduskampaaniad, viimase hetke pakkumised jm hinna muutmised ei mõjuta reisija poolt tasumisele kuuluvat reisitasu ega anna reisijale õigust nõuda reisitasu vähendamist ega tagastamist.
5.5. Reisikorraldajal on õigus reisitasu vähendada või suurendada teavitades sellest reisijat vähemalt 20 päeva enne reisi algust ette juhul, kui muutunud on veokulud, sh kütusehind, maaletulekutasud, sadamate või lennujaamade sisse- või väljasõidutasud, teenusega seotud maksud või reisi suhtes kohaldatava raha vahetuskurss.
5.6. Reisitasu uue suuruse arvutamisel lähtub reisikorraldaja reisitingimuste p 5.5. sätestatud muudatustega seonduvate kulude vähenemisest või suurenemisest reisikorraldajale, kulude vähenemise või suurenemise võrra.
5.7. Juhul, kui reisikorraldaja suurendab reisitasu rohkem kui 8%, on reisijal õigus reisilepingust taganeda. Taganemise asemel on pooltel võimalus kokku leppida pakettreisi asendamises. Taganemise õigust võib klient kasutada üksnes 24 tunni jooksul pärast reisikorraldajalt või agendilt vastava teate saamist.
6. PAKETTREISILEPINGU MUUTMINE KLIENDI SOOVIL
6.1. Reisikinnituses, peale ettemaksu tasumist, reisija soovil ühe reisija nime muutmine on tasuline ja maksab 64 eurot. Juhul kui reisija soovib muuta rohkem kui ühe reisija nime, siis peab reisija hüvitama lepingu üleandmisega seotud kulud, mis koosnevad bürookuludest 64 eurot nimevahetuse kohta, millele lisanduvad kulud broneeringute ja lepingute lõpetamisest vahetu teenuse osutajaga ja uute lepingute sõlmimisest.
6.2. Pakettreisi lepingu üleandmine vähem kui 7 päeva enne reisi algust on lubatud vaid reisikorraldaja eelneval sõnaselgel nõusolekul.
6.3. Reisija poolt reisil olles avaldatud reisipikenduse või lühendamise soovi täidab reisikorraldaja lisatasu eest ning reisipikenduse või lühendamise võimaluse olemasolul.
6.4. Reisija poolt pakettreisis sisalduvate muude teenuste muutmise korral kohustub reisija hüvitama reisikorraldajale kõik muutmisega seonduvad kulud, mille suurusest ja tasumise korrast teatab reisikorraldaja 3 tööpäeva jooksul arvates reisijalt pakettreisi muutmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisest arvates.
6.5. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses majutuse, reisikuupäeva ja sihtkoha muutmine varajase tellija soodusperioodi (EBD) jooksul, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on sama EBD etapi jooksul on bürookuludeta ja reisija peab tasuma vaid majutuse, reisikuupäevade ja sihtkoha hinnavahe.
6.6. Reisikorraldaja poolt reisijale väljastatud reisikinnituses reisija nime, reisi kuupäeva, hotelli või sihtkohta muutmine peale varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist, kui reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, toob kaasa varajase tellija soodustuse kehtetuse ning reisihinnale lisanduvad reisikorraldaja bürookulud 64 eurot reisija kohta ja broneeringule hakkab kehtima muudatuse aegne uus hind.
6.7. Pärast varajase tellija soodustuse (EBD) lõppemist on uue reisija lisamine broneeringusse võimalik, ent lisareisijale kehtib lisamise ajal kehtiv hind.
7. PAKETTREISILEPINGUST TAGANEMINE
7.1. Reisiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingutest taganemine on piiratud, kuivõrd reisiteenuste puhul on kindlaks määratud vastavate teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Reisikorraldaja soovitab selliste ettenägematute kulude korvamiseks vormistada reisitõrke kindlustuse.
7.2. Olenemata sellest, kas Tarbija ostab reisiteenuse sidevahendi (e-post, telefon, koduleht) abil või reisibüroos kohapeal ei kohaldata reisiteenuse lepingutele üldjuhul Võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (Taganemisõigus).
7.3. Reisijal on õigus taganeda reisilepingust igal ajal, kuid sellisel juhul on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist:
7.3.1. Kui reisijal on reisi alguseni rohkem kui 30 päeva, siis 64 eurot täiskasvanu ja 48 eurot laps;
7.3.2. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, siis 25% reisi maksumusest;
7.3.3. Kui reisijal on reisi alguseni jäänud 14 kuni 7 kalendripäeva kaasaarvatud, siis 50% reisi maksumusest;
7.3.4. Kui reisija taganeb lepingust vähem kui 7 kalendripäeva enne reisi algust, siis 100% reisi maksumusest.
7.4. Varajase tellija soodustusega pakettreisilepingust taganemise eritingimused:
7.4.1. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust 48 tunni jooksul peale reisikinnituse väljastamist, ei ole reisikorraldajal õigust küsida kulude hüvitust ja reisikorraldaja tagastab reisijale kogu ettemaksu;
7.4.2. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust peale 48 tunni möödumist reisikinnituse väljastamist, kuid reisi alguseni on rohkem kui 30 päeva, on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale bürookulu hüvitist kuni 96 eurot täiskasvanu ja 48 eurot lapse kohta, kuid mitte rohkem kui broneeringul tasutud ettemaks;
7.4.3. Juhul kui reisija taganeb reisilepingust kui reisi alguseni on jäänud 30 kuni 15 kalendripäeva, on reisikorraldajal õigus nõuda reisijalt hüvitist kuni 50% reisi maksumusest;
7.4.4. Kui reisija taganeb lepingust 14 või vähem kalendripäeva enne reisi algust, siis on reisija kohustatud tasuma reisikorraldajale hüvitist 100% reisi maksumusest.
7.5. Kui reisijale on koostatud reis eriprogrammi alusel (erinev programm, lisateenused või – tellimused), siis on reisija lepingust taganemise korral kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik eriprogrammist tulenevad kulud.
7.6. Juhul, kui reisijale ei väljastata sihtriiki reisimiseks vajaminevat viisat või ei võimaldata sihtriiki jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat, käsitletakse seda kui reisija poolset lepingust taganemist.
7.7. Juhul, kui reisija ei ilmu õigeaegselt reisi alustamiseks ettenähtud kohta või kui reisija ei saa ettenähtud ajal reisi alustada puudulike või nõuetele mittevastavate reisidokumentide tõttu, loetakse reisija reisilepingust taganenuks koos sellega kaasnevate tagajärgedega.
8. REISIDOKUMENDID, VIISAD, TERVISENÕUDED
8.1. Reisija kannab vastutust nõuetekohaste reisidokumentide olemasolu eest. Reisikorraldaja ja vahetu teenuse osutaja eeldavad, et reisijal, sh lapsel, on olemas reisidokumendid (pass, isikutunnistus, viisa, vaktsineerimise tõend, kindlustus jmt) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Väljaspool Euroopa Liitu IDkaart isikut tõendava dokumendina ei kehti. Reisija on kohustatud reisile kaasa võtma vastavalt sihtriigi nõuetele kehtiva passi. Pass peab tavaliselt kehtima vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.
8.2. Reisija soovil täpsustab reisikorraldaja reisidokumentide nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas, kuivõrd need võivad etteteatamata muutuda.
8.3. Erinevate riikide kodanikel võivad olla erinevad nõuded viisadele ja reisidokumentidele. Esmase info selle kohta annab reisikonsultant. Täpsemat infot jagavad saatkonnad, Välisministeerium, Kodakondsusja Migratsiooniamet.
8.4. Sihtkoha riigi ainupädevuses on otsustada isiku lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi juhul, kui isikul on kõik vajalikud dokumendid riiki sisenemiseks.
8.5. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee.
8.6. Teatud riikidesse sisenemiseks tuleb reisijatel tõendada vaktsineerimiskuuri läbimist. Informatsioon nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimissoovitustega on kättesaadavaks tehtud veebilehel http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html.
8.7. Reisija vastutab selle eest, et ta ei ole reisi sihtriigis persona non grata. Kui reisija ei pääse maale, sest teda ei lasta üle piiri, tuleb reisijal kanda kõik kodumaale naasmisega kaasnevad kulud ning reisiraha tagastamisele ei kuulu.
8.8. Kui reisija on reisikorraldajalt eelnevalt ostnud sihtriiki reisimiseks viisa ja/või tellinud muud reisidokumendid, mille kätte saamine toimub reisikorraldaja või agendi kontorist ja kui reisija on jätnud viisa ja/või reisidokumendid väljavõtmata, siis edaspidiseid pretensioone reisija süül saamata jäänud viisaga või muude dokumentidega seonduvalt reisikorraldaja ei menetle ning viisa ja/või muude teenuste eest tasutud raha ei kuulu tagastamisele.
8.9. Reisikorraldaja soovitab reisijal vormistada reisikindlustus (reisitõrke-, tervise- ja pagasikindlustus).
9. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
9.1. Reisija on kohustatud teatama reisikorraldajaile või agendile, kas ta soovib vautšeri jm reisidokumendid saada kätte büroost kohapealt või elektronposti teel.
9.2. Reisija on kohustatud tutvuma sihtkoha maa eripäradega ja selle kohta käiva olulise informatsiooniga, võimalike ohtudega tervisele, vaktsineerimiste vajalikkusega, reisitingimustega, hotellide ja pakutavate teenuste informatsiooniga reisikorraldaja kodulehel www.kidytour.ee või agendi või reisikorraldaja poolt edastatud väljatrükil või muul viisil talle edastatud infokandjal.
9.3. Reisija on kohustatud tasuma reisikorraldajale tasu reisi ja reisiks vajalike kõrvalteenuste eest (nt viisa, kindlustus jmt) vastavalt reisitingimustele ja esitatud arvele.
9.4. Reisijal on kohustus kontrollida reisi väljasõidu/väljalennu aega 24 tundi enne reisi algust reisikorraldaja interneti koduleheküljelt www.kidytour.ee ja/või Tallinna Lennujaama internetilehel väljuvate lendude tabelist. Sihtkohas 24 tundi enne kodumaale tagasipöördumist peab reisija kontrollima vastavat informatsiooni lisaks reisikorraldaja kodulehele ka reisikorraldaja poolt kättesaadavaks tehtud infomaterjalist või reisikorraldaja kohapealselt esindajalt.
9.5. Reisi toimumise ajal on reisija kohustatud järgima reisijuhendeid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning kohalike ametivõimude ettekirjutusi, samuti tagama oma isiklike asjade, raha, väärtasjade ja dokumentide säilimist.
9.6. Soovitame reisijale reisi toimumise ajal mitte kuritarvitada alkohoolseid jooke, mitte häirida oma käitumisega kaasreisijaid, vastasel korral võidakse reisijat reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ning sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisiraha tagastusele.
9.7. Reisija on kohustatud järgima piirivalve- ja tollieeskirju, sealjuures arvestama, et vastutus rikkumise korral lasub reisijal.
9.8. Reisija kohustub järgima reisil ja reisisihtriigis reisija ohutuse tagamise eesmärgil kehtestatud eeskirju, järgima ja austama maa, kus reisija viibib, traditsioone ja kombeid ning mitte rikkuma õigusnorme.
9.9. Reisija on kohustatud hüvitama reisi ajal reisikorraldajale, vahetu teenuse osutajale või kolmandatele isikutele tahtliku, hoolimatu tegevusega või tegevusetusega tekitatud materiaalse kahju selle tekitamise kohas või kokkuleppe korral, pärast reisi lõppu 10 päeva jooksul reisikorraldajalt vastava arve saamisest arvates.
9.10. Kui reisija soovib enne või pärast reisi lõpptähtaega kodumaale naasta ja reisikorraldaja on teinud selleks täiendavaid kulutusi, on reisija kohustatud need hüvitama.
9.11. Reisija on kohustatud tasuma kõigi sihtkohas kasutatud lisateenuste eest, mis ei sisaldunud pakettreisis (minibaar, seif, SPA teenused, ekskursioonid jms).
9.12. Reisija on kohustatud tasuma pagasi ülekilode eest vastavalt lennufirma kehtestatud eeskirjadele.
9.13. Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat kõikidest reisil kaasneda võivatest võimalikest olulistest terviseriskidest, kaasa arvatud lennureisi puhul rasedusest, mis on kestnud rohkem kui 28 nädalat. Alates 28 rasedusnädalast peab reisija lennureisil omama kaasas rasedakaarti ja mitte hiljem kui 7 päeva enne reisi väljastatud arsti kinnitust, et rase võib lennukiga lennata. Alates 32- st rasedusnädalast võib lennufirma mitte lubada rasedat lennule. Lennufirmade eeskirjad rasedatele on erinevad ning need tuleb täpsustada oma reisikonsultandi juures. Täpsem info on toodud Tallinna lennujaama kodulehel.
9.14. Reisija peab reisikorraldajat teavitama reisija erivajadustest juba reisi broneerides. Palume informeerida, kui reisija vajab erilist abi pagasiga, lennukisse või lennukilt reisiterminali jõudmiseks, kas reisija kasutab akutoitel ratastooli, on vaegkuulja, reisib koos juhtkoeraga jne.
10. REISIKORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
10.1. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale pakettreisi vastavalt lepinguga kokku lepitule. 10.2. Reisija poolt valitud pakettreis peab vastama reisikinnitusele, v.a. reisikorraldajaist mittesõltuvad asjaolud, sealhulgas paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud, sihtkohamaa reisi mõjutavad poliitilised otsused ja/või olukorrad, hotellide otsused reisi ajal remonttööde läbiviimiseks vms. 10.3. Reisikorraldaja kohustub osutama reisijale igakülgset võimaliku abi reisi ajal, kui reisijaga juhtub õnnetus, kui reisija satub kuriteo ohvriks või leiab aset mõni muu sündmus, mille tulemusena reisija elu või tervis satuvad ohtu. Reisikorraldaja abi seisneb raviasutusega ja sihtkohamaa ametivõimudega suhtlemise korraldamises või vastava informatsiooni andmises, samuti vajadusel ennetähtaegse tagasisõidu korraldamises. Reisija on kohustatud hüvitama reisikorraldajale kõik abistamisega seotud kulutused.
10.4. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud reisil ületamatud takistused või muud ettenägematud põhjused, mida reisikorraldaja ei oleks saanud ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Niisugusteks põhjusteks võivad olla sõjategevus, terroriakt, loodusõnnetus, nakkushaigus, streik jmt sündmused (Force majeure).
10.5. Reisikorraldaja teatab viivitamatult reisijale olulise reisiteenuse muutumisest või ära jäämisest.
10.6. Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud reisija hooletusest või kolmandate isikute tegevusest, kes ei ole reisikorraldajaga lepingulises suhtes.
10.7. Reisija pagasi rikkumise ja pagasi kaotsimineku eest vastutab vedaja. Võimalike kahjude korvamiseks soovitab reisikorraldaja sõlmida enne reisile minekut pagasikindlustuse.
10.8. Reisikorraldaja ei vastuta reisija mitme ümberistumisega reisil jätkureisilt mahajäämise eest juhul, kui see oli tingitud eelneva lennu hilinemisest ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke vms asjaolu tõttu. Jätkulennust mahajäämise ja sellest tulenevate reisipaketi muutuste tõttu tekkinud kahju korvab lennuettevõte või reisitõrkekindlustuse olemasolul kindlustusfirma. Ümberistumistega reisidele soovitab reisikorraldaja tungivalt vormistada reisitõrkekindlustuse.
10.9. Kui reisilepingu rikkumine toimus teenuse osutamisel kolmanda isiku poolt ning vahetu teenuse osutaja vastutus on piiratud rahvusvaheliste konventsioonidega (s.h lennuettevõtjate vastutust piiravate konventsioonidega), on vastava rikkumise puhul piiratud ka Reisikorraldaja vastutus reisija ees.
10.10. Reisikorraldaja vastutus kahju tekitamise eest on piiratud reisitasu kolmekordse suurusega.
11. REISIJA ÕIGUSED
11.1. Reisijal on õigus saada Reisikorraldajailt võimalikult täpset teavet reisikirjelduse näol ja lepingule vastavat reisiteenust.
12. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED
12.1. Reisikorraldajail on õigus teha muudatusi pakutavate teenuste hinnakirjas.
12.2. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisikirjeldusest kinni pidada, on tal õigus vahetada majutusasutust, transpordivahendit, muuta ajakava või teha muid reisi ümberkorraldusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest tuleb reisijale teatada esimesel võimalusel.
12.3. Reisikorraldajail on õigus lepingust taganeda ja reis ära jätta, kui reisile ei ole registreerunud piisavalt osavõtjaid (tellimuslennu täituvus alla 50%) ja/ -või kui reisikorraldaja on seadnud reisi toimumise tingimuseks osavõtjate arvu. Taganemisest teatab reisikorraldaja reisijale hiljemalt 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva.
12.4. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi, vms olukorra tõttu või kui reisi ei ole muul ootamatul põhjusel võimalik läbi viia reisija elu ja tervist ohustamata. Lepingu üles ütlemisest teatab reisikorraldaja reisijale esimesel võimalusel. Reisikorraldajal on kohustus tagada reisijale tagasireis. Juhul, kui tagasireisi korraldamisel tekivad lisakulud, siis kannavad reisikorraldaja ja reisija VÕS § 879 lg 3 tulenevalt tekkinud lisakulud võrdsetes osades. Muud lepingu üles ütlemisest tekkinud lisakulud, sealhulgas majutuse, toitlustuse jms kulud kannab reisija. Reisikorraldaja abistab sihtkohas reisijat talle sobivate lahenduste leidmiseks ja majutuse organiseerimisel.
12.5. Vääramatu jõu tõttu reisilepingu ülesütlemisel on reisijal õigus reisikorraldajale tasutud reisiraha tagastamisele 30 kalendripäeva jooksul vastavasisulise tagastusavalduse esitamisest arvates. Reisitasust on reisikorraldajail õigus maha arvata mõistlik hüvitis juba osutatud teenuste eest või reisi lõpetamiseks veel osutatavate reisiteenuste eest.
13. PUUDUSED REISIKORRALDUSES JA PRETENSIOONIDE LÄBIVAATAMISE KORD
13.1. Puuduseks reisikorralduses loetakse seda, kui reis, selle programm, hotell ja/või pakutavad teenused ei vasta olulisel määral reisikirjeldusele. Kui reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel põhjustel reisikava algselt väljakuulutatud kujul läbi viia, on tal õigus vahetada hotelli ja/või transpordivahendit, muuta ajakavasid või teha reisipaketis muid muudatusi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu.
13.2. Puudusteks ei loeta:
13.2.1. reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muudatusi või ilmnevaid asjaolusid, mille tekkimist on võimalik eeldada arvestades reisi sihtkohta, sh kultuurilisi eripärasid ja iseloomu;
13.2.2. lennu ajakava väheolulist muutumist, samuti lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud reisikorraldajast sõltumatutest asjaoludest, lennureisi hilinemist, reisiklassi- ja reisimarsruudi muutmist või liinilendudel lennukohtade ülebroneerimist, mille eest vastutab reisija ees vastavalt Euroopa Liidu määrusele 261/2004 lennuettevõtja;
13.2.3. hotelli vahetumist vahetult enne reisi või reisi ajal, kui see oli tingitud hotelli ülebroneeringust või hooaja alguse ja lõpuga seonduvatest erisustest. Reisikorraldaja kohustub tegema kõik endast oleneva, et saamata jäänud hotell asendataks reisijale vähemalt samaväärse või kõrgema tasemega hotelliga;
13.2.4. hotellis või selle läheduses toimuvaid ehitustöid;
13.3. Puuduseks ei loeta, kui reisija omal süül ei pääse lennuki pardale.
13.4. Puudustest pakettreisis on reisija kohustatud viivitamatult ja kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis teatama kohapeal reisiesindajale, agendile või reisikorraldajale puuduste kõrvaldamise eesmärgil, vastasel korral puudub reisijal hilisemal pretensiooni esitamisel kahju hüvitamise nõudeõigus.
13.5. Reisikorraldaja võtab reisiteenuse puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele mõistlikud abinõud ning kõrvaldab puuduse mõistliku aja jooksul.
13.6. Reisikorraldaja menetleb reisija poolt peale reisi tähtaegselt esitatud hotelliteenindust ja majutust puudutavaid pretensioone üksnes juhul, kui reisija on reisi sihtkohas teavitanud koheselt probleemist hotelli administratsiooni ja reisikorraldajat kuid probleemi ei õnnestunud kohapeal mõistliku tähtaja jooksul lahendada.
13.7. Juhul, kui tekkinud probleem lahendatakse ja tekkinud kahju hüvitatakse reisijale reisi ajal sihtriigis kohapeal, ei ole reisijal õigus nõuda teistkordset hüvitamist Eesti Vabariigis.
13.8. Juhul, kui pretensioonile lahenduse leidmine või rikkumise kõrvaldamine osutus sihtkohas võimatuks, on reisijal õigus esitada avaldus/pretensioon 7 päeva jooksul peale reisilt tulekut reisikorraldaja või agendi kontorisse või e-posti aadressil. Esitatud avaldus/pretensioon peab sisaldama reisija nimesid ja kontaktandmeid, kaebuse sisu ja reisija selgesõnaliselt esitatud nõuet ning asjaolusid, millega ta nõuet põhjendab ja tõendab. Avaldusele/pretensioonile lisatakse koopiad asjasse puutuvatest ja nõude aluseks olevatest dokumentidest (leping/arve; maksedokumendid; hüvitise nõude aluseks olevad kviitungid, telefoni kõneeristuse väljavõtted, kohapeal vormistatud akt jms).
13.9. Reisikorraldaja vaatab nõutud vormis esitatud reisija avalduse/pretensiooni läbi 15 kalendripäeva jooksul avalduse/pretensiooni saamisest arvates. Hüvitamisele kuulub üksnes otsene kahju, mis proportsionaalselt vastab vea suurusele. Reisiteenuste puudustega seotud kulutused hüvitab
reisikorraldaja üksnes vastavate kuludokumentide alusel (ostukviitung vms).
14. ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
14.1. Reisilepingu ja reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse lahendada reisikorraldaja ja reisija vaheliste läbirääkimiste teel.
14.2. Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse tarbijatega seotud vaidlused kohtuväliselt tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12 Tallinn, 10117, telefon (+372) 6201 920. Komisjoni veebileht ja menetlusreeglid on kättesaadavad internetiaadressil: http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon.
15. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
15.1. Tellimuse esitamisega annab isik OÜ-le Kidy Tour, registrikood 11324349, aadress Narva mnt 7B Tallinn 10117, tel. +372 6108000, email: info@kidytour.ee nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kliendisuhte loomise, reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi ja osutamise, lepingute sõlmimise, täitmise, muutmise, lõpetamise eesmärgil. Klient nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. vahetu teenuse osutajale ja/või isikutele, kes on seotud temale reisiteenuse osutamisega on lubatud, kuid see võib toimuda ainult isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

MOUZENIDIS TRAVEL OÜ REISITINGIMUSED

Reisikorraldaja Mouzenidis Travel reisitingimustega saate tutvuda selle reisikorraldaja kodulehel >>>

TUI Baltics REISITINGIMUSED

LEPINGU ÜLDTINGIMUSED
1. LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED
1.1. Reisikorraldaja kohustub:
1.1.1. Korraldama reisijale (reisijatele) turismireisi kooskõlas programmiga, mida on kirjeldatud kataloogis või muudes reisimaterjalides. Kui kataloogis või muudes reisimaterjalides kirjeldatud reisiprogrammi viidi sisse muudatused enne käesoleva lepingu allkirjastamist, siis kohustub korraldama turismireisi kooskõlas muudetud programmiga. Kataloog, samuti muu reisimaterjal või muudetud programm on selle lepingu lahutamatu lisa. Reisikorraldaja internetilehel www.tui.ee avaldatakse uusim ja aktuaalseim teave hotellide, nende kategooriate, hotellides pakutavate teenuste ja meelelahutuste muutmise kohta pärast kataloogi trükkimist.
1.1.2. Kui kokku ei saadud minimaalset reisijate arvu, teavitama kirjalikult reisi tühistamisest hiljemalt 10 kalendripäeva enne reisi algust. Kui reisijad on reisi tühistamisest nõuetekohaselt teavitatud ja neile on tagastatud reisi eest tasutud raha, siis ei vastuta reisikorraldaja enam reisija saadud kahju eest.
1.1.3. Enne lepingu allkirjastamist esitama reisijale (reisijatele) kirjaliku dokumendi, milles peab olema täpne ja mitte eksitav teave reisi marsruudi (väljasõidu ja tagasi saabumise kohad, kuupäevad ning külastatavad kohad ja riigid, märkides ära kuupäevad millal nendesse riikidesse saabutakse ja millal sealt lahkutakse) ja selle muutmise kohta, reisil osutatavad teenused kooskõlas kataloogi, muude reisimaterjalide või muudetud programmiga, transpordivahendid, millega sõidetakse, nende näitajad ja kategooria, majutamise tüüp, objekti koht, kategooria või mugavuste tase ja peamised eripärad ning klass (kooskõlas vastava riigi reeglitega), toitlustamine, külastatavate riikide piiriületuse formaalsused ja viisade saamise kord, teave riiki sisseveetavate esemete koguse ja arvu piirangute ja keeldude kohta, aeg, mille jooksul vormistatakse viisad, lepingu vormistamise kord ning
tingimused, kogu reisipaketi hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda avansina, ülejäänud summa maksegraafik.
1.1.4. Esitama kirjalikult informatsiooni valuutavahetuse tingimuste ja korra kohta, viisade saamise korra, aja, mille jooksul viisad vormistatakse, riigipiiride ületamise korra, külastatavate kohtade epidemioloogilise seisundi, immunoprofülaktika nõuete, mis tuleb täita enne reisile sõitmist, ja vaktsineerimise kohta, informatsiooni tervisekindlustuse vormistamise kohta ja mitte kohustuslike kindlustuslepingute, mille alusel hüvitatakse reisija
kulud korraldatud turismireisi tühistamise või abivajaduse kulud, turismiteenuste osutamise lepingu vormistamise korra ning tingimuste kohta. Lepingu vormistamise kord ning tingimused, reisi täielik hind, hinnaosa, mis tuleb tasuda ettemaksuna, ülejäänud summa maksegraafik. Viimane teave või viited ametlikele veebilehtedele, kus seda teavet võib leida, avaldatakse reisikorraldaja veebilehtedel, mis on ära toodud lepingu punktis 1.1.1.
1.1.5. Neil juhtudel, kui reisikorraldaja kohustub lepinguga osutama reisijale majutusteenuseid, mis vastavad konkreetsele kategooriale kooskõlas vastuvõtva riigi reeglitele, konkreetset majutusteenuste osutajat märkimata, kohustub reisikorraldaja enne lepingu allkirjastamist teavitama reisijat majutuse tüübist, kategooriast ning toitlustamisest. Reisikorraldaja kohustub samuti esitama reisijale mitteeksitavat ja põhjalikku teavet mugavuste, teenuste ja meelelahutuste taseme, koguse ja kvaliteedi kohta ning nende võimalike erinevuste kohta, mis sõltuvad konkreetsest majutusteenuste osutajast.
1.1.6. Enne reisile sõitmist esitama reisijale kirjalikus vormis:
– reisikirjeldus reisi sihtkohast ja reisiteekonnast
– informatsiooni vahepeatuste ja seisuaegade kohta, asukoha kohta ning teabe reisija koha kohta transpordivahendis (välja arvatud lennukis ning ettenägematute tehniliste peatuste puhul);
– reisikorraldaja kohaliku esindaja perekonnanime, aadressi, telefoninumbri ja elektroonilise posti aadressi või kohalike agentuuride, mille poole võiks reisija abi saamiseks pöörduda, aadressid ja telefoninumbrid, samuti keel milles osutatakse muid turismiteenuseid.
– Kui sellised esindajaid või agentuure ei ole, siis teatama reisijatele telefoninumbri, millele ta saaks helistada ettenägematu juhtumi korral, või teabe, mis aitaks tal ühendust saada reisikorraldajaga.
– Kui reisile sõidavad alaealised, siis esitama lapsevanematele või hooldajatele teabe, mis lubaks neil saada otseühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas.
– reisitasu suurus, selle tasumise viis ja tingimused;
– kasutatavate sõidukite liik, iseloomustus ja klass;
– majutuse liik, asukoht, mugavusaste, põhitunnused ja vastavus riigis kehtivale klassigikatsioonile;
– toitlustamiskava;
– üldine teave sihtriigi passide ja viisadega seotud nõuete kohta;
– minimaalne inimeste arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks, millal reisikorraldajal on õigus lepingust taganeda, kui reisijate arv jääb väiksemaks tema poolt ettenähtust.
– külastused, ekskursioonid ja muud teenused, mille hind sisaldub reisitasus;
– teave vabatahtliku või kohustusliku kindlustuse kohta, mis katab reisijapoolse lepingust taganemise kulud või tema abistamise kulud, sealhulgas lähtekohta tagasireisi kulud õnnetuse, haiguse või surma korral.
1.1.7. Enne lepingu allkirjastamist andma teavet tervise- ja elukindlustuse, reisi ärajäämise riski ning muude kindlustusliikide kohta.
1.1.8. Reisija /reisijate) isikuandmeid kasutama ainult reisidokumentide vormistamiseks. Selles lepingus on reisija füüsiline isik, kes on sõlminud reisikorraldajaga lepingu (lepingu allkirjastanud isik) või ükskõik milline füüsiline isik, kelle nimel ostab lepingu allkirjastanud isik korraldatud turismireisi ja võtab enesele kõik õigused ja kohustused lepingu alusel (teised kasusaajad) või iga füüsiline isik, kellele lepingu allkirjastanud isik või ükskõik milline kasusaaja võõrandab oma õigused reisile.
1.1.9. Kui leping sõlmitakse kaugmüügi meetodil, siis loetakse, et leping on sõlmitud sellistel tingimustel, mis olid avaldatud reisikorraldaja ametlikul internetilehel (või internetimüügi süsteemis) reisi soetamise ajal. Kui reisikorraldaja ametlikul veebilehel lepingutingimusi ei avaldata või reisi soetamise ajal ei olnud avaldatud, siis loetakse, et leping sõlmiti kooskõlas turismiteenuste osutamise lepingute standardtingimustega.
1.1.10. Kui turismigrupis on rohkem kui 15 alaealist (alla 16 aasta vanust) last või rohkem kui 7 puudega alaealist last, siis kohustub tagama, et lisaks reisiesindajale saadaks seda reisijate gruppi veel üks täiskasvanud isik.
1.1.11. Kui pärast lepingu sõlmimist selgus, et kohustuste täitmise tagamine lõppes varem, kui algab turismireis, teavitama enne reisi algust kirjalikult (postiga, faksiga, e-postiga, lühisõnumiga või muul lepingus sätestatud viisil) reisijat uuest kohustuste täitmise tagamisest, märkides ära kohustuste täitmise tagamist kinnitava uue dokumendi numbri, selle kehtivusaja ning selle väljastanud kindlustus- või rahandusasutuse rekvisiidid ja kontaktandmed.

1.2. Reisija kohustused:
1.2.1. Õigeaegselt tasuda kogu reisi hind:
1.2.1.1. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud enam kui 21 päeva, tasuma 20% suuruse ettemaksu, ülejäänud summa aga tasuma mitte hiljem kui 21 päeva enne reisi algust;
1.2.1.2. kui leping sõlmitakse, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 21 päeva, tasuma kogu reisi hinna;
1.2.1.3. kui leping sõlmitakse, ostes Reisikorraldaja pakutavaid reise läbi Reisikorraldaja korraldatavate erikampaaniate Reisikorraldaja asukohas, Reisikorraldajat esindatavates reisiagentuurides ja/või läbi internetiportaalide, tasuma kogu reisi hinna.
1.2.2. Esitama kogu teabe ja dokumendid, mis on vajalikud reisikorraldajale selle lepingu täitmiseks; saabuma õigeaegselt nimetatud esmasesse, vahekohtumise või reisiesindaja (kui reisiesindaja teenus on lepingus ette nähtud) nimetatud väljumiskohta; järgima korraldaja juhiseid seoses reisi või selle eraldiseisvate osade täitmisega; järgima avaliku korda, rahvusvahelisi reisijateveo eeskirju, pagasi veo korda ja riiki sissetoodavate esemete koguse, arvu ja keelu nõudeid. Täitma piiri- ja tolliteenistuse antud juhiseid. Minnes reisile alaealiste lastega, järgima õigusaktides sätestatud nõudeid, mis sätestavad lapse ajutise välisriiki lahkumise korda.
1.2.3. Täies ulatuses vastutama reisi ajal tekitatud kahju eest (rikutud hotelli inventar, transpordivahendid jne). Kui kahju on tekitanud alaealine laps, hüvitab kõik kulud tema eest vastutav isik. Kui reisija võtab süü omaks ja on nõus selle hüvitama, tuleb seda teha kohapeal. Neil juhtudel, kui reisija süüd omaks ei võta, on reisikorraldajal õigus nõuda see sisse õigusaktides sätestatud korras. Reisija ei ole kohustatud hüvitama kahju, mille on põhjustanud vääramatu jõud.
1.2.4. Reisija, selle lepingu peamine pool, on kohustatud teavitama teisi reisijad (kasusaajaid), et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.
1.2.5. Reisija peab võimaldama reisikorraldajale Lepingu nõuetekohast täitmist ja sellele kaasa aitama, sealhulgas reisija on kohustatud iga lepingu puudusest teatama reisikorraldaja kohalikule esindajale selleks, et reisikorraldaja saaks puudused kõrvaldada.
1.2.6. Juhul, kui lepingu puudusest teatamine kohalikule esindajale ei ole võimalik, siis reisija on kohustatud lepingu puudusest teatama 14 päeva jooksul peale turismireisi lõppu.

2. ÕIGUS LOOBUDA LEPINGUST
2.1. Reisija õigused:
2.1.1. Reisijal on õigus igal ajal keelduda lepingust allpool nimetatud tingimustel. Lepingust keeldumine jõustub avalduse esitamise hetkest. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta vastutab (st kui asjaolud, mis on lepingust keeldumise aluseks, tekivad reisija enda süül, st tema enda teadliku tegevuse tagajärjel või ettevaatamatusest), peab ta hüvitama reisikorraldaja kulud, mis tekivad seoses sellise keeldumisega. Kahjude suurus ei või sel juhul ületada maksimaalset ühe reisi hinda. Pooled lepivad kokku, et Lepingust keeldumise hind sõltub reisi alguseni jäänud ajast:
enam kui 21 päeva enne reisi väljumist 20%
21 kuni 11 päeva enne reisi väljumist 50%
11 kuni 2 päeva enne reisi väljumist 80%
2 ja vähem päeva enne reisi väljumist 95%
Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle sellise keeldumisega seotud kulude põhjenduse.
2.1.2. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest ta ei vastuta, mida ei saa kontrollida ja mida lepingu sõlmimise ajal ei saanud mõistlikult ette näha (nt tervislikel põhjustel, surm jne), on reisikorraldajal õigus nõuda tekkinud otsese kahju hüvitamist, mis tekib sellise keeldumise tõttu, välja arvatud siis, kui lepingust loobutakse seoses vääramatu jõuga. Reisija on kohustatud võimalikult kiiresti pärast asjaolude tekkimist teavitama reisikorraldajat tekkinud olukorrast ja reisist loobumisest. Hüvitatavate otseste kahjude suurus ei tohi ületada lepingus määratud reisihinda. Kui reisija nõuab, on reisikorraldaja kohustatud esitama talle selles punktis nimetatud lepingust keeldumisega seotud kulude põhjenduse.
2.1.3. Kui reisija keeldub lepingust asjaoludel, mille eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, või seoses reisijaga mitteseotud asjaoludel, mida ta ei saa kontrollida ja mida ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha, on reisijal õigus nõuda, et talle oleks tagastatud reisi eest tasutud raha või tema nõusolekul oleks kompenseeritud teisiti.
2.2. Reisikorraldaja õigused:
2.2.1. Reisikorraldajal on õigus keelduda lepingust seaduses ja pakettreisilepingus sätestatud juhtudel ja väga tõsistel põhjustel, millest on ta kohustatud viivitamata teavitama reisija:
– 20 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab rohkem kui kuus päeva;
– 7 päeva enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab kaks kuni kuus päeva;
– 48 tundi enne pakettreisi algust reisi puhul, mis kestab vähem kui kaks päeva.
2.2.2. Kui reisikorraldaja keeldub lepingust asjaoludel, mille eest reisija ei vastuta, on ta kohustatud pakkuma reisijale teise, sama või parema kvaliteediga alternatiivse reisi variandi. Kui reisija keeldub pakutud reisist või tõsistel põhjustel ei ole võimalust reisijale pakkuda alternatiivset reisi, peab reisikorraldaja tagastama Reisijale reisi eest tasutud raha.
2.3. Reisikorraldaja, kes on keeldunud lepingust, on kohustatud reisi korraldama uuesti või tagastama reisijile reisi eest tasutud summa ja hüvitama varalise kahju. Reisijale ei hüvitata mingit kahju neil juhtudel, kui lepingust keeldutakse punktis 1.1.2. sätestatud asjaoludel (reisi tühistamine, kui ei ole saadud kokku minimaalset kogust reisijaid) või vääramatu jõu tõttu.
2.4. Kui leping katkestatakse, tekib reisikorraldajal, reisiagentuuril või reisiagendil kohustus tagastada reisijile kogu või osa organiseeritud turismireisi eest tasutud rahast, raha tuleb tagastada reisija nimetatud kontole 10 tööpäeva jooksul lepingu katkestamisest.

3. LEPINGUPOOLTE MUUTUMINE JA LEPINGU TINGIMUSTE MUUTMINE
3.1. Iga selle lepingu Reisija omab õigust, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 7 päeva, loovutada oma õigus reisile kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule, kes hakkab täitma kõiki lepingu tingimusi.
3.2. Neil juhtudel, kui selline loovutamine ei ole vastuolus isiku, kelle abi reisikorraldaja kasutab, eeskirjadega (st kui aja jooksul, mis on jäänud reisi alguseni ei ole enam võimalik tellida kohta transpordivahendis, hotellis ja (või) saada viisat uue isiku nimel), tuleb reisijale esitada need eeskirjad.
3.3. Selline loovutamine tuleb vormistada kolmanda (reisi üle võtva) isikuga, reisi ülevõttev isik, sõlminud lepingu, või reisija, kes on loovutanud reisi, peab sellest kirjalikult teatama reisikorraldajale ja andma edasi teabe ja dokumendid, mis on vajalikud selle lepingu sujuvaks täitmiseks reisi ülevõtnud isiku suhtes. Õiguse reisile loovutanud reisija ja kolmas isik (reisi ülevõtja), kes on võtnud üle reisi, vastutab solidaarselt reisikorraldaja ees reisi hinna ja lepingu loovutamise tasu tasumise eest. Pooled lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 30 eurinimese kohta, kui see loovutamine on võimalik. lepivad kokku ja nõustuvad, et kui õigus reisile loovutatakse kolmandale (reisi ülevõtvale) isikule siis, kui reisi alguseni on jäänud vähem kui 7 päeva, koosneb reisi loovutamise tasu 60 eurinimese kohta, kui see loovutamine on võimalik. Kui reisi loovutamine ei ole võimalik punktis 3.2 nimetatud või muudel põhjustel, on reisijal õigus leping lõpetada, tasudes saajale 2.1.1. punktis nimetatud lõpetamise tasu.
3.4. Reisikorraldajal on väga tõsistel põhjustel, millest ta on kohustatud viivitamata teavitama reisija, õigus muuta vastavat lepingu tingimust. Reisijal on õigus keelduda lepingu muutmisest.
3.5. Reisikorraldajal on õigus, kui reisi alguseni on jäänud mitte vähem kui 20 päeva, tõsta reisi hinda seoses sellega, et muutuvad transpordikulud, sh kütusekulud, kohustuslikud maksud või vastavate valuutade vahetushind. Reisikorraldaja toob välja, miks on hind tõusnud ja kuidas arvutati hinnatõus. Reisijal on õigus keelduda hinna tõstmisest.
3.6. Kui reisija keeldub lepingutingimuste muutmisest punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud juhtudel, tekib reisikorraldajal õigus keelduda lepingust. Sellisel juhul on reisijal õigus saada tagasi kogu reisi eest tasutud rahasumma või, kui reis on juba osaliselt toimunud, saada kompensatsiooni selle proportsionaalse osa eest. Kui reisikorraldaja loobub lepingust pärast seda, kui reisija keeldub lepingu tingimusest punktis 3.4 juhtudel, kohaldatakse vastavalt selle lepingu punkti 2.3.

4. VASTUTUS LEPINGU MITTENÕUETEKOHASE TÄITMISE EEST
4.1. Kui lepingut ei täideta reisija mõistlike ootuste järgi, mida reisija võis lepingu tingimuste ja osutatavate teenuste iseloomu järgi loota, on reisikorraldaja kohustatud reisijale kahjud hüvitama. Reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, ei vastuta lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, kui:
4.1.1. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest on süüdi reisija (1.2.1, 1.2.2 punktide tingimuste täitmata jätmine ja muud põhjused);
4.1.2. lepingu mittenõuetekohase täitmise eest, mida reisikorraldaja ei näinud ette ja ei saanud ette näha, vastutavad kolmandad isikud, kes ei ole seotud selle lepinguga;
4.1.3. lepingut täidetakse mittenõuetekohaselt seoses vääramatu jõuga või sündmusega, mida reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, võttes arvesse kogu võimalikku ettenägelikust, ette ei näinud ega saanud ette näha.
4.2. Kui lepingut täidetakse mitte reisija mõistlike ootuste järgi, on reisikorraldaja, võttes arvesse konkreetseid asjaolusid, kohustatud osutama reisijale igakülgset abi ja toetust. Kui põhjus, mille tõttu leping ei ole nõuetekohaselt täidetud, on seotud reisija endaga, on reisikorraldajal õigus osutada reisijale sellist abi ja toetust, mida, tuginedes mõistlikkuse kriteeriumidele, saab nõuda reisikorraldajalt lepingu alusel. Sel juhul peab reisikorraldaja kulud, mis on seotud sellise abi ja toetuse osutamisega, hüvitama reisija ise. Kui lepingu mittenõuetekohase täitmise eest vastutab reisikorraldaja või isik, kelle abi reisikorraldaja kasutab, tasub reisikorraldaja kõik kulud, mis on seotud lisaabi ja toetuse osutamisega reisijale.
4.3. Kui pärast reisi algust või selle käigus selgub, et reisikorraldaja ei saa täita peamist kokkulepitud lepingu osa, on ta kohustatud pakkuma reisijale (reisijatele) sobivaid alternatiivseid teenuseid sama hinna eest lepingus nimetatud tähtajaks ja hüvitama reisijale varem pakutud ja faktiliselt osutatud teenuste hinnavahe. Kui reisikorraldaja ei saa tõsistel põhjustel pakkuda alternatiivseid teenuseid või reisija mõistlikel põhjustel neist keeldub, peab reisikorraldaja lisatasuta tagama reisija tagasitoomise või vedamise teise kohta, millega reisija on nõus, samuti tagastama reisijale raha osutamata jäänud teenuste eest.
4.4. Reisikorraldajal ei ole õigust piirata või tühistada oma tsiviilvastutust kahju eest, mis tekitatakse reisijale, kui kahju tekitatakse reisikorraldaja süül või raske hooletuse tõttu.
4.5. Reisijale tekitatud kahju hüvitatakse õigusaktides sätestatud korras.
4.6. Reisikorraldaja vastutab kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis, mis on selle lepingu lahutamatu osa, esitatud teabe õigsuse ja täpsuse eest, välja arvatud juhul, kui reisija teavitatakse enne lepingu sõlmimist sellise teabe muutumisest, kataloogis või muus reisi kirjeldavas materjalis on selgelt ette nähtud muudatuse võimalus; ja/ või muudatused tehakse pärast lepingu sõlmimist mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
4.7. Reisikorraldaja ei vastuta hotelli publikatsioonides, brošüürides, kaustades, reklaamvoldikutes ja muus infomaterjalis, mida on reisija saanud mitte reisikorraldajalt, esitatud teabe eest.
4.8. Reisija punktides 1.2.5 ja 1.2.6 nimetatud kohuste täitmata jätmisel reisikorraldaja vabaneb vastutusest kahju tekitamise eest, välja arvatud kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletuse tõttu. Tahtliku või raske hooletuse tõendamiskoormus sel juhul lasub reisijale.

5. MUUD TINGIMUSED
5.1. Reisija õigusi kaitstakse Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.2. Reisi ajal tekkinud pretensioonid seoses selle lepingu mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega on reisija kohustatud viivitamatult avaldama suuliselt reisikorraldaja kohalikule esindajale või reisiesindajale, kui neid ei ole, siis reisikorraldajale. Pretensioonid mitte lahendatavate või mittenõuetekohaselt lahendatud probleemide kohta tuleb esitada kirjalikult. Kui ei õnnestu pretensiooni lahendada reisi ajal, võib reisija esitada pretensiooni reisikorraldajale 15 tööpäeva jooksul pärast reisi algust. Reisikorraldaja on kohustatud vastama pretensioonile 15 päeva jooksul pretensiooni saamise päevast. Vaidlused mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmise kohta lahendatakse läbirääkimiste teel, kui seda ei õnnestu saavutada, siis Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.
5.3. Pärast selle lepingu allkirjastamist on lepingutingimuste olulised muudatused (peamine kokkulepitud tingimuste osa ja hind) võimalik vaid mõlema poole kirjalikul kokkuleppel.
5.4. Leping on sõlmitud kahes eksemplaris, milleks üks jääb reisikorraldajale ja teine reisijale (reisijatele). Mõlemad eksemplarid omavad võrdset juriidilist jõudu.
5.5. Reisija kinnitab, et ta on enne selle lepingu allkirjastamist saanud kirjaliku dokumendi (lepingu, kataloogi, muu reisi kirjeldava materjali, programmi), milles on kirjeldatud kogu reisiga seotud teave: teave majutuse ja transpordivahendi kohta, reisi ajal osutatavate teenuste, reisimarsruudi, väljumise ja saabumise koht, aeg, külastatavad paigad, nende epidemioloogiline seis, valuutavahetus, riigipiiri ületamise kord, esemete sisseveo piirang, viisade saamine, immunoprofülaktilised nõuded, teave, mis võimaldab otse võtta ühendust lapsega või vastutava isikuga lapse asukohas (kui alaealised lähevad reisile üksi), reisikorraldaja või agentuuri esindaja, tema telefon ja teised kontaktandmed ja muu selle lepingu tingimustes nimetatud teave. Samuti on teda teavitatud ka reisikorraldaja veebilehtedest, mis on nimetatud selles Lepingus.
5.6. Lepingu sätted on kohustuslikud reisikorraldajale ja kõigile reisijatele. Reisija kinnitab, et on põhjalikult tutvunud esitatud lepinguga ja sai aru kõigist lepingu sätetest ja on teavitanud teisi reisijaid, kasusaajaid, et turismireisi korraldatakse vaid selles lepingus nimetatud tingimuste alusel ja kõik reisijad peavad täitma kõiki oma lepingu tingimusi.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
6.1. Reisikorraldaja on reisija (reisijate) töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.
6.2. Reisija (reisijate) isikuandmeid töödeldakse Lepingu sätete täitmise eesmärgil ja selles ulatuses, mis on vajalik Lepingu täitmiseks. Saanud reisija vabatahtliku nõusoleku, võidakse tema isikuandmeid töödelda ka muudel, neil nõusolekutel märgitud eesmärkidel.
6.3. Reisikorraldaja, töödeldes reisija (reisijate) andmeid Lepingu täitmise eesmärgil, kaasab teatud andmete volitatud töötlejaid – reisiagentuure, reiside korraldamiseks kasutatavate infosüsteemide järelevalvet teostavaid ettevõtteid, ettevõtteid, kes osutavad muid teenuseid, mis on seotud infotehnoloogilise infrastruktuuriga. Nimetatud andmete volitatud töötlejad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.4. Reisikorraldaja, täites Lepingut, võib edastada reisija isikuandmeid andmete saajatele – lennuettevõtetele, partneritele, kes vastutavad majutuse ja transporditeenuste korraldamise eest. Nimetatud andmete saajad võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa majanduspiirkonna piire (Egiptus, Türgi).
6.5. Reisija on teavitatud, et mitte Euroopa majanduspiirkonna riikides võib isikutele kohaldada madalamat isikuandmete kaitset kui Euroopa majanduspiirkonna riikides (Euroopa Liidus ei ole võetud vastu otsust sobiva tasemega turvalisuse tagamiseks, kui andmeid edastatakse nimetatud riikidesse). Reisikorraldaja tagab, et võtab tarvitusele mõistlikud vahendid selleks, et andmete volitatud töötlejad ja saajad töötleksid reisija (reisijatele) andmeid, järgides GDPR-i ja teiste kohustuslike seadusaktide nõudeid (lisaks sõlmib vajadusel andmeedastuskokkuleppeid vastavalt Euroopa Komisjoni kinnitatud standardsetele andmekaitsetingimustele).
6.6. Reisija (reisijad) omavad oma isikuandmete suhtes alljärgnevaid õigusi:
6.1.1. Tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;
6.1.2. Nõuda valede, ebatäpsete või mittepõhjalike andmete parandamist või kustutamist või piirata oma isikuandmete töötlemist, kui isikuandmeid töödeldakse õigusaktidega sätestatud nõudeid rikkudes või kui on mõni muu juriidiline alus;
6.1.3. Nõuda, et tema isikuandmed antakse üle teisele vastutavale töötlejale või esitatakse otse reisijale mugaval kujul (rakendatakse nende isikuandmete korral, mida reisija on ise esitanud ja mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel);
6.1.4. Neil juhtudel, kui reisija isikuandmeid töödeldakse eraldiseisva nõusoleku alusel, on reisija õigus igal ajal võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;
6.1.5. Neil juhtudel, kui reisija arvab, et tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või rikutakse tema õigusi, mis on seotud andmete töötlemisega, on reisija õigus pöörduda vastutava riigiasutuse poole ja esitada kaebus. Reisikorraldaja soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust reisikorraldaja vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis.
6.7. Reisija (reisijate) õigused, mis on nimetatud ülalpool, võivad olla ellu viidud, kui võetakse ühendust reisikorraldajaga ühel alljärgnevatest viisidest: e-posti teel – tallinn@tuibaltics.eu või telefonil – +372 3350005.
6.8. Reisija (reisijate) isikuandmeid, mida töödeldakse selle Lepingu täitmise eesmärgil, hoiab reisikorraldaja alles 10 aastat Lepingu täitmise või lõppemise päevast. Kui nimetatud tähtaeg on lõppenud, kustutatakse reisija (reisijate) isikuandmed mõistliku aja jooksul. Reisija nõusolek / mittenõustumine isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.

Teised teie kui isikuandmete subjekti õigused: (i) õigus tutvuda Teie kohta kogutud andmetega; (ii) õigus parandada valed, puudulikud, mittetäpsed Teiega seotud isikuandmed; (iii) õigusaktides sätestatud juhtudel õigus nõuda, et Teie kohta kogutud teave kustutataks; (iv) õigus õigusaktides sätestatud juhtudel nõuda oma isikuandmete piiratud töötlemist; (v) õigus Teie antud isikuandmete ümbertõstmisele teisele andmete vastutavale töötlejale. Nimetatud õigusi võite realiseerida, pöördudes TT Baltics SIA vastutavate isikute poole. Kui arvate, et Teie õigusi, mis on seotud isikuandmete töötlemisega, rikutakse või andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on Teil õigus pöörduda riigiasutusse ja esitada kaebus. TT Baltics SIA soovitab enne ametliku kaebuse esitamist võtta ühendust meie vastutavate töötajatega, et leida sobiv probleemi lahendamise viis. Reisikorraldaja maksejõuetuse ja/või pankroti korral on reisija kohustatud pöörduma ja võlausaldaja nõuded esitama Läti Vabariigi seadustes sätestatud korras.

Reisikorraldaja finantskohustuste tagamise garantii: Finantskohustuse kindlustusleping Nr. LV18-35-10000027. Lepingu kehtivus 26.09.2019. Kindlustusfirma AAS „BTA Baltic Insurance Company“. Reisija kinnitab, et temale tutvustati ja anti üle lepingu punktides 1.1.3 – 1.1.7 nimetatud teave enne selle lepingu allkirjastamist. Tal oli võimalus tutvuda kogu kirjaliku või muu vastuvõetaval kujul andmekandjal ja internetilehel www.tui.ee esitatud teabega.

LIISI JÄRELMAKSU (Koduliising OÜ) ÜLDTINGIMUSED

Liisi järelmaksu (teenusepakkujaks on Koduliising OÜ) üldtingimustega saate tutvuda Liisi kodulehel, aadressil www.liisi.ee/tingimused